เอกสารแนะนำการสั่งผลิตเครื่องสำอางกับ ดีดี สมุนไพร สปา และเคมีภัณฑ์

1.ทางร้านรับยื่น ขอเลขใบรับแจ้งกับทาง อ.ย. ในกรณีที่ลูกค้ามีรหัสผู้ประกอบการเป็นผู้ว่าจ้างการผลิตที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทาง อ.ย. ไว้แล้วเท่านั้น

2.ลูกค้า (ผู้ว่าจ้างผลิต) ต้องทำการเซ็นต์สัญญากับ ผู้ผลิต (ดีดี สมุนไพร สปา และเคมีภัณฑ์) เพื่อเป็นเอกสารแนบ ข้อมูลเครื่องสำอาง

3.เมื่อได้รหัสเป็นผู้ว่าจ้างการผลิตแล้ว ทางร้าน ดีดี จึงจะสามารถขอ เลขที่รับแจ้ง อย. ให้ลูกค้าได้ โดยทาง ดีดี สมุนไพร สปา และเคมีภัณฑ์ จะเป็นผู้ผลิต และลูกค้าจะผู้จัดจำหน่าย
- ค่าดำเนินการในการขอเลขที่จดแจ้ง 3,500 บาท / 1 ผลิตภัณฑ์ (กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยว)
- แต่ถ้าต้องการขอเลขที่ใบจดแจ้งเป็น 1 ผลิตภัณฑ์แต่หลายสีหลายกลิ่น ก็สามารถทำได้ในกรณีที่สูตรเหมือนกัน แต่ต่างสีหรือกลิ่นกันเท่านั้น โดยคิดค่าดำเนินการ 4,500 บาท (ไม่เกิน 5 สีหรือ5 กลิ่น ต่อ 1 เลขที่รับแจ้ง)
- ค่าดำเนินการในการขอ Certificate CFS (Certificate of Free Sale ) และ หรือ CPO (Certificate of Product origin ) คิดค่าดำเนินการ ฉบับละ 1,500 บาท

4.สิ่งที่ทางร้านต้องการเพื่อไปขอยื่นจดแจ้งกับ อ.ย. มีดังนี้
- รหัสผู้ประกอบการในการเป็นผู้ว่าจ้างการผลิต
- ชื่อการค้า (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) เช่น DD BEAUTY / ดีดี บิวตี้
- ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) เช่น ชื่อภาษาอังกฤษ : Vit C Moisturizing Body Lotion
ชื่อภาษาไทย : วิต ซี มอยซ์เจอไรซิ่ง บอดี้ โลชั่น
- ลักษณะภาชนะบรรจุ และ ขนาดบรรจุภัณฑ์ รวมถึงฉลากตัวอย่าง(กรณีที่ยังไม่ได้เลขจดแจ้ง) และฉลากจริง(เมื่อแล้วเสร็จจริง)
- เอกสารอื่นๆ จะเรียกขอแล้วแต่ละกรณีไป - ชื่อและคำต้องห้าม ที่ห้ามใช้ ทางร้านจะเช็คกับทาง อย และ ดูเป็นกรณีไป

ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มีรหัสผู้ว่าจ้างการผลิต

ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าจะต้องมีใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชื่อการค้า (ชื่อแบรนด์ ) ของลูกค้า โดยไปยื่นขอที่เขต หรือ อ.บ.ต ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ ในกรณีที่ขอเป็นบุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องเตรียมคือ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ว่าจ้างการผลิต , สำเนาทะเบียนบ้านของสำนักงานสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ , รูปถ่ายด้านหน้าของสถานประกอบการ หนังสือสัญญาเช่า (ถ้ามี) , ใบอนุญาตยินยอมให้ใช้อาคาร หรืออื่นๆ แล้วแต่สำนักงานเขตหรือ อ.บ.ต. นั้นๆ และยื่นขอเป็นผู้จัดจำหน่าย เครื่องสำอาง ในชื่อแบรนด์หรือชื่อการค้า ของลูกค้า (แต่ในกรณีที่จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท ต้องไปยื่น ขอที่กระทรวงพาณิชย์ เอกสารในการจัดเตรียมต้องดูรายละเอียดกับกระทรวงพาณิชย์)

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากได้ทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุ ชื่อแบรนด์ หรือชื่อการค้า และเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอาง แล้ว ลูกค้าต้องไป ขอรหัสผู้ประกอบการในการเป็นผู้ว่าจ้างการผลิต กับสำนักงานอาหารและยา ที่กระทรวงสาธารณสุข แผนกเครื่องสำอาง (ศูนย์บริการ One Stop Service ) โดยทางเราจะออกจดหมายและหนังสือมอบอำนาจให้ลูกค้าไปยื่น (ลูกค้าต้องส่งเลขทะเบียนพาณิชย์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน มาให้ทางผู้ผลิตกรอกเอกสารก่อนที่จะไปยื่น ) เพื่อเป็นข้อมูลในจดหมายและหนังสือมอบอำนาจ และลูกค้าต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 1.สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า ที่ระบุชื่อแบรนด์ หรือชื่อการค้า
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจในทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า
3.แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงาน และสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
4. แผนผังภายในสถานที่จัดจำหน่าย หรือสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
5.ภาพถ่ายของสำนักงาน หรือสถานที่เก็บเครื่องสำอาง
6.หนังสือมอบอำนาจ ( F-C2-11 (0-28/04/58) สามารถดาวน์โหลด ได้ทางอินเตอร์เน็ต
7.จดหมายแจ้งจำนง ขอรหัสผู้ว่าจ้างการผลิต (ทางผู้รับจ้างผลิตจะออกให้)
8.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับจ้างผลิต (ทางผู้รับจ้างผลิตจะออกให้)
9.เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ในกรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลด้วย

หมายเหตุ :
- สินค้าที่ยื่นขอใบรับแจ้ง ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตกับทางเราเท่านั้น
- เลขที่จดแจ้ง อ.ย. หรือใบรับแจ้ง มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับเลขที่จดแจ้ง
- ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิกเลขที่จดแจ้ง ผลิตภัณฑ์นั้นๆได้ ในกรณีที่ลูกค้าขาดการสั่งผลิตสินค้านั้นๆ เป็นเวลานาน 9 เดือนขึ้นไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสวม เลขที่จดแจ้ง เครื่องสำอาง หรือหากลูกค้าไม่ปฎิบัติตามกติกาที่ได้ตกลงกันไว้

ระยะเวลาในการพัฒนาและปรับสูตร

1.ระยะเวลาในการพัฒนาและปรับสูตรเครื่องสำอาง และขั้นตอนการผลิตตัวอย่าง ใช้เวลา 7-10 วัน นับจากวันที่ลูกค้าชำระเงินค่าตัวอย่าง ( ทั้งนี้อาจจะเกิดความคาดเคลื่อนได้บ้างขึ้นอยู่กับกรณี เช่น วัตถุดิบต้องสั่งนำเข้า ใช้เวลานาน หรือขั้นตอนการผลิต อาจจะคาดเคลื่อนได้ ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบหากเกิดการคาดเคลื่อน
2.ระยะเวลาในการทดสอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า แต่ไม่ควรเกิน 4 สัปดาห์ หากเกินแล้ว บางทีอาจจะต้องทำการทดลองซ้ำอีกครั้ง
3.หากลูกค้าต้องการปรับแก้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ก็สามารถแจ้งกับทางร้านได้ โดยเรายินดีที่จะปรับแก้ให้ 1-2 ครั้ง หรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลของการปรับแก้
4.ระยะเวลาในการผลิต 7-14 วัน (นับจากวันที่วัตถุดิบครบ)
5.ระยะเวลาในการบรรจุสินค้า 14 -21 วันขึ้นไป รวมถึงการทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ : - ทางร้านขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นโดยไม่แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
และขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการผลิตสินค้า หรือดำเนินการต่อตามขั้นตอนการผลิต และยินดีคืนเงินค่าตัวอย่าง หากทางเราเห็นว่า เราไม่สามารถทำตามที่ลูกค้าต้องการได้
- ระยะเวลาอาจมีความคาดเคลื่อนได้ และเปลี่ยนแปลงได้

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ เวชสำอาง และการจดแจ้ง อ.ย.

เลขที่ใบรับแจ้ง คือ รัฐจะออกใบรับแจ้งเรียงตามลำดับที่มีผู้มาแจ้งรายละเอียดในแต่ละปี และแสดงเลขลำดับที่ตอนบนของใบรับแจ้ง

เลขที่ใบรับแจ้งจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งชี้เกี่ยวกับการแจงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางควบคุม แต่ละรายการเลขที่ใบรับแจ้ง เป็นข้อความอันจำเป็นที่ฉลากของเครื่องสำอางด้วย ดั้งนั้นเมื่อผู้บริโภคอ่านฉลากก็จะสามารถรู้โดยง่ายว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นไว้กับรับแล้วหรือไม่ หรือหากไม่แน่ใจก็สามารถใช้เลข 10 หลักนั้นสืบค้นในฐานข้อมูลของสำนักงานฯ ในเรื่องของกฎหมายจะใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2554 เป็นต้นไป หากไม่มี เลขที่ใบแจ้งบนฉลาก จะมีความผิดตามมาตรา 57 ข้อหาแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และถูกเพิกถอนใบรับแจ้ง แต่ถ้าเป็นการกระทำของผู้ผลิต หรือนำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เลขที่ใบรับแจ้งที่ได้รับ ถือว่าเป็นเลขจำเพาะของสินค้านั้นๆ ไม่สามารถนำไปใช้กับเครื่องสำอางชนิดอื่นได้

หมายเหตุ:
ทางร้านดีดี ขอแจ้งให้ทราบว่า การรับรองสูตรเครื่องสำอาง ไม่ครอบคลุมถึงการนำไปโฆษณาสรรพคุณเกินจริง และ ขอให้ลูกค้าคำนึงถึงการเขียนคำโฆษณาบนฉลากต้องปฏิบัติตามกฎของอย ดังนี้ ไม่บรรยาย / โฆษณาสรรพคุณเกินขอบข่ายความเป็นเครื่องสำอาง หรือบรรยายสรรพคุณไปในทางยา การบำบัดรักษา หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกาย หากฝ่าฝืน จะยินยอมให้ยกเลิก หรือเพิกถอนใบรับแจ้งทันที และยินยอมให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทางร้านดีดี ถือความรับผิดชอบการรับรองความสะอาด และปลอดเชื้อในการบรรจุ เฉพาะที่สั่งบรรจุกับทางร้าน ดีดี สมุนไพร สปา และเคมีภัณฑ์เท่านั้น (ไม่ครอบคลุมถึงการนำผลิตภัณฑ์ไปแบ่งบรรจุเอง)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับเลขที่ใบรับแจ้ง อ.ย.

- เลขที่ใบรับแจ้งจะต้องตรงกับ ชื่อการค้า / ชื่อผลิตภัณฑ์ / ชื่อผู้ผลิต /ผู้จัดจำหน่าย / และบรรจุภัณฑ์ที่ยื่นขอ
- ใช้ อ.ย. ของทางร้านได้ในช่วงทดลองขาย เพื่ออ้างอิงว่าสินค้าที่ อ.ย. ถูกต้อง แต่ต้องใช้รายละเอียด (ชื่อการค้า ชื่อสินค้า ชื่อผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย) ตามฉลากที่ระบุเท่านั้น
- หากลูกค้าต้องการใช้ เลข อ.ย. ที่ถูกต้อง สามารถขอเลข ที่ใบรับแจ้งได้ โดยทาง ดีดี เป็นผู้ผลิต และชื่อการค้าของลูกค้าเป็นผู้จัดจำหน่าย ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้
- สัญลักษณ์ อย. ใช้กับอาหารและยา ส่วนเครื่องสำอางใช้คำว่า เลขที่ใบรับแจ้ง