อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ มีอะไรบ้าง

  • Herb
  • 04 May 2024

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ มี อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เกษตร อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ยา อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ยานยนต์

Jojoba oil

  • Herb
  • 14 March 2018

Jojoba oil Oil extracted from the fruit of Jojoba. Rich in protein Vitamins and minerals It is a great moisturizer for all skin types. But not sticky and absorbed quickly